طراحی گرافیک یا Graphic Design چیست؟

طراحی گرافیک یا Graphic Design چیست؟

طراحی گرافیکی یک هنر دستی است که در آن متخصصان محتوای تصویری را برای انتقال پیام ایجاد می کنند.