موادمغذی موجود در موادغذایی؟

1.13K viewsآشپزیکالری

موادمغذی موجود در موادغذایی؟

این رو برای سنجش میزان کالری غذاها میخوام؟

رضایی Answered question 16 مهر 1400
3

کربوهیدراتها (قندها) _ پروتـئینها _ چربیها (لیپیدها)_ ویتامینها_ املاح_ آب.

ساناز Posted new comment 16 مهر 1400

پاسخ خوب و کوتاهی بود

Add a Comment
3
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.