عکس و سوابق دکتر امیر هوشنگ انصاری

عکس و سوابق دکتر امیر هوشنگ انصاری

عکس و سوابق دکتر امیر هوشنگ انصاری رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی، در صورت امکان اگر اطلاعاتی هست ارائه فرمایید.

6a9e0be6800dc622246c8bdec7e3481cf13685ad 27 - عکس و سوابق دکتر امیر هوشنگ انصاری

سهیل پروازی Selected answer as best 10 آذر 1400
2

عکس و سوابق دکتر امیر هوشنگ انصاری

دانشجوي دكتري سازه رشته راه و ساختمان
– مدرس دانشگاه
– كارشناس رسمي دادگستري
– رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خراسان رضوي
– رييس مركز كارشناسان رسمي دادگستري استان خراسان رضوي دو دوره
– نائب رييس شوراي عالي كارشناسان رسمي قوه قضائيه كشور
– نائب رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي
– عضو شوراي هماهنگي كارشناسان رسمي قوه قضائيه كشور
– كارشناس و ارزياب خسارت بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران
تصویر و رزومه دکتر امیرهوشنگ انصاری
cc63197bb346c7b12c94eddd9546a6fb8163f7f8 36 - عکس و سوابق دکتر امیر هوشنگ انصاری

سهیل پروازی Selected answer as best 10 آذر 1400
1
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.