عکس و سوابق دکتر امیر هوشنگ انصاری

عکس و سوابق دکتر امیر هوشنگ انصاری

عکس و سوابق دکتر امیر هوشنگ انصاری رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی، در صورت امکان اگر اطلاعاتی هست ارائه فرمایید.

6a9e0be6800dc622246c8bdec7e3481cf13685ad 27 - عکس و سوابق دکتر امیر هوشنگ انصاری

سهیل پروازی Selected answer as best 10 آذر 1400
2

الان این سوال بود؟ به نظرم یک قسمت به عنوان رزومه و شخصیت ها ایجاد کنید

پردیس سالاری Posted new comment 29 مهر 1400

منم موافقم، خیلی خوبه

Add a Comment
1
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.