زرشک پلو با مرغ زعفرانی

1.89K viewsآشپزیزرشک پلو مرغ

زرشک پلو با مرغ زعفرانی

لطفاً دستور پخت زرشک پلو با مرغ زعفرانی بگید؟

پردیس سالاری Answered question 23 مهر 1400
2

با اجازه شما چند تا عکس قشنگ از زرشک پلو با مرغ زعفرانی می زارم.

b42b4e9360cd55d31a55fdfb744d02d491b8a737 39 - زرشک پلو با مرغ زعفرانی

3b7dcfc6b406a1c156f53b3588b937d3cf1ef380 39 - زرشک پلو با مرغ زعفرانی

0d8083ad6f9e901f7c0fe89e7fcfba9bb821e514 39 - زرشک پلو با مرغ زعفرانی

پردیس سالاری Edited answer 23 مهر 1400
1
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.