شعر کودکانه در مورد حضرت محمد (ص)

شعر کودکانه در مورد حضرت محمد (ص)

لطفاً شعر کودکانه درباره حضرت محمد (ص) آموزش بدید؟

پردیس سالاری Answered question 1 آبان 1400
2

متن شعر برای حفظ کردن کودک

آقا خرگوشه

یک روز یه آقا خرگوشه

رسید به یه بچه موشه موشه

موشه دوید تو سوراخ

خرگوشه گفت : آخ

وایسا، وایسا، کارت دارم

من خرگوش بی آزارم

بیا از سوراخت بیرون
 نمی خوای مهمون
یواش موشه اومد بیرون

یه نگاهی کرد به مهمون

پردیس سالاری Answered question 1 آبان 1400
0
You are viewing 1 out of 3 answers, click here to view all answers.