آسم در کودکان

آسم در کودکان

آسم کودکان در ایران چقدر شایع است؟

فرناز حسینی Answered question 3 آبان 1400
1

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه با انجام يک مطالعه فراتحليل در بازه زماني 1389 تا 1397، شيوع کلي آسم در کودکان ايران را مورد بررسي قرار دادند.

آسم؛ شايع‌ترين بيماري مزمن دوران کودکي است و طي سه دهه گذشته در سطح جهاني روند رو به رشدي داشته است. اين بيماري در اثر انسداد موقتي جريان هوا به دليل التهاب مزمن راه‌هاي هوايي به وجود مي‌آيد و توسط حملات دوره‌اي و برگشت‌پذير خس‌خس سينه، تنفس سطحي، تنگي نفس و سرفه مشخص مي‌شود.

بر اساس شواهد موجود، شيوع آسم و آلرژي در بين کودکان جهان در حال افزايش است. براي کاهش شيوع و پيشگيري از اين بيماري در کودکان، انجام مطالعات استاندارد که تغييرات به وجود آمده در شيوع آسم را در طول زمان بررسي کرده باشد، ضروري است.

مطالعات انجام شده در کشور، شيوع‌هاي متفاوت و غير هم‌راستايي را نشان مي‌دهند؛ به همين دليل پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه با انجام يک مطالعه مروري فراتحليل يا متاآناليز شيوع کلي آسم در کودکان ايراني را مورد بررسي قرار دادند.

در اين مطالعه که در بازه زماني فروردين ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۷ انجام شد، مقالات مرتبط با موضوع شيوع آسم در کودکان، در پايگاه‌هاي داده مختلف داخلي و خارجي، جستجو شد. پس از بررسي، مقالاتي که شرايط ورود به مطالعه را داشتند، مورد بررسي قرار گرفتند و در نهايت ۳۳ مقاله وارد فرآيند متاآناليز شد.

در اين مقالات ۹۷ هزار و ۲۰۵ کودک در بازه سني يک تا ۱۶ سال بررسي شده بودند. در اين فراتحليل، شيوع کلي آسم در کودکان ايران ۵.۱ درصد محاسبه شد.

در اين تحقيق؛ بيشترين شيوع آسم در کودکان بابل در سال ۲۰۱۴ با ۱۹ درصد و کم‌ترين شيوع آسم در کودکان اصفهان در سال ۲۰۰۱ با ۰.۷ درصد به دست آمد.

همچنين مشخص شد با افزايش سال انجام تحقيق و تعداد افراد بررسي‌شده (حجم نمونه)، به ترتيب شيوع آسم در کودکان افزايش و کاهش مي‌يابد و اين اختلاف‌ها از نظر آماري معنادار است.

پژوهشگران اين مطالعه مي‌گويند: با توجه به نتايج به دست آمده؛ شيوع آسم در کودکان ايراني نسبت به شيوع اين بيماري در کودکان کشورهاي توسعه يافته در محدوده پايين‌تري قرار دارد؛ اما لازم است تا اقدامات کنترلي و پيشگيرانه در کشور به طور مستمر ادامه يابد تا زمينه رسيدن به سطوح استاندارد جهاني فراهم شود.

اين محققان پيشنهاد مي‌کنند؛ مطالعات ملي براي تعيين شيوع آسم در کودکان ايراني و بررسي تاثير اقدامات مداخله‌اي بر شيوع آسم انجام گيرد.

در انجام اين تحقيق سيد وحيد جاسمي، مريم جنت‌المکان، مسعود محمدي و عليرضا خاتوني پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه مشارکت داشتند.

يافته‌هاي اين مطالعه شهريورماه سال جاري، به صورت مقاله علمي با عنوان «شيوع آسم در کودکان ايراني: يک مطالعه متآناليز و متارگرسيون» در مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران منتشر شده است.

فرناز حسینی Answered question 3 آبان 1400
1
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.