غلبه بر افکار منفی

غلبه بر افکار منفی

چطور افکار منفی را از ذهن مان دور کنیم؟

سهیل پروازی Selected answer as best 22 آبان 1400
1

افکار منفي انرژي و توان ما را هدر مي‌دهد و مانع مي‌شود در زمان حال زندگي کنيم. هر چه بيشتر به افکار منفي ميدان دهيم، قوي تر مي‌شوند. تصوير يک گلوله برفي کوچک را در نظرتان مجسم کنيد که در سراشيبي در حال قل خوردن است و هر چه به پيش مي‌رود بزرگ‌تر و سريع تر مي‌شود. به همين دليل است که يک فکر منفي کوچک مي‌تواند به گلوله اي از زشتي تبديل شود که به سرعت به پيش مي رود. برعکس، يک فکر مثبت کوچک مي‌تواند به صورت پيامدي بسيار زيبا شکوفا شود. هنگامي که افکار منفي به سراغ ما مي آيند، متوقف کردن آن ها کار سختي است. به حرف آسان است که ذهن خود را به سمت افکار مثبت ببريم؛ اما اين تنها کاري است که مي‌توانيم انجام دهيم تا به مسيري دردناک و بي‌ثمر سوق نيابيم.

در ادامه 10 روش براي غلبه بر افکار منفي را ذکر مي‌کنيم که شما هم مي‌توانيد اين روش‌ها را به کار ببريد.

1. مديتيشن يا يوگا انجام دهيد. انجام تمرينات يوگا موجب مي شود به جاي تمرکز بر افکار، به شيوه نفس کشيدن خود دقت کنيد. يوگا به ذهن آرامش و راحتي مي‌بخشد و فکر را به زمان حال برمي‌گرداند، زيرا زمان حال است که ارزش بسياري دارد.
2. لبخند بزنيد. لبخند زدن کاري است که به ندرت انجام مي‌دهيم؛ بنابراين جلوي آينه رفته و سعي کنيد بخنديد. اين کار واقعاً کمک مي‌کند حال خود را تغيير بدهيد و از اضطراب خود بکاهيد. احساس سبکي بيشتري مي‌کنيد زيرا به نسبت اخم کردن، هنگام لبخند زدن عضلات کمتري درگير مي‌شوند.

3. خود را با افراد مثبت احاطه کنيد. گاهي براي رهايي از افکار منفي با دوستي که مي‌دانيد مي‌توانيد بازخورد سازنده و خوبي از او بگيريد، تماس بگيريد، دوستي که افکار منفي شما را تقويت نکند.
4. آهنگ افکارتان را از منفي به مثبت تغيير دهيد. براي نمونه، به جاي فکر کردن به اينکه «قرار است براي کنار آمدن با موقعيتي در زندگي سختي بکشيد» فکر کنيد، «ما با برخي مشکلات در زندگي مواجه مي‌شويم، ولي به راه حل هايي دست مي‌يابيم و شاد خواهيم بود.»

5. نقش يک قرباني را بازي نکنيد. زندگي خود را بسازيد و مسئوليت آن را به عهده بگيريد. حتي زماني که احساس مي‌کنيد درمانده ايد و هيچ راهي براي شما نمانده باز هم راهي براي رهايي هست و اگر لازم باشد مي‌توان اوضاع را تغيير داد.
6. به ديگران کمک کنيد. به مشکلات خود فکر نکنيد بلکه سعي کنيد براي شخص ديگري کار خوبي انجام دهيد.
7. به ياد داشته باشيد هيچ کسي کامل نيست و به زندگي ادامه دهيد. زماني يک تعطيلات آخر هفته را هدر دادم و مدام به اشتباهات خود فکرکردم. اکنون آموخته‌ام که مي‌توانم از اشتباهات خود درس بگيرم و به زندگي ادامه دهم و ذهن خود را تا اين حد درگير اشتباهاتم نکنم.

8. آواز بخوانيد. اشعار را به خوبي به ياد نمي‌آوريم و احتمالاً به اين دليل است که از خواندن لذت نمي‌بريم، با اين حال هر زمان که آواز مي‌خوانيم احساس بهتري پيدا مي‌کنيم. هنگامي که آواز مي‌خوانيم، احساسات خود را بروز مي‌دهيم که اين کار موجب آرامش ما مي‌شود.
9. فهرست ده چيزي را که در حال حاضر براي آن شکرگزار هستيد، بنويسيد. شکرگزار بودن به ما کمک مي‌کند تا قدر چيزهايي را که داريم بدانيم.
10. سخنان مثبت بخوانيد. خوب است يادداشت‌هايمان از سخنان بزرگان را بر روي رايانه، در يخچال و آينه نصب کنيم. مثل:
مراقب افکارت باش، که تبديل به کلمات مي شوند. مراقب کلماتت باش، که تبديل به عمل مي شوند. مراقب عملت باش، که تبديل به عادت مي شوند. مراقب عادت‌هايت باش، که تبديل به شخصيتت مي‌شوند. مراقب شخصيتت باش، که تبديل به سرنوشتت مي شوند.

سهیل پروازی Selected answer as best 22 آبان 1400
1
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.