کارنه تیر یا کارنت تیر چیست؟ و هر اطلاعاتی که دارید.

کارنه تیر یا کارنت تیر چیست؟ و هر اطلاعاتی که دارید.

سلام وقت دوستان بخیر، کارنه تیر یا کارنت تیر چیست؟ و هر اطلاعاتی که هست بفرمایید، فکر می کنم برای مسائل گمرک باشد سپاس

سهیل پروازی Selected answer as best 22 آبان 1400
3

اینم روش محاسبه هزینه کارنه تیر:

براساس پیشنهاد و تصویب شورای محترم روسای اتاق های کشور و مصوبه 1390/10/11 هیئت رئیسه محترم اتاق ایران، موضوع افزایش نرخ منابخ درآمدی اتاقها در جلسه مورخ 1390/11/30 هئیت محترم نمایندگان مورد تصویب قرار گرفته و از اول اسفند ماه 1390 قابل اجرا می باشد.

بهاء هر کارنه تیر 3/400/000 ریال

هزینه گواهی امضاء اوراق برای هر گواهی 150/000ریال براساس آیین نامه قبلی

مهران جلالی Answered question 22 آبان 1400
1
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.